top of page

🌟台語學校工作坊-開創多語言教育空間🌟


台語學校工作坊-開創多語言教育空間

日期:2022/11/10 (拜四)

時間:下晡一點到三點半

地點:樂暢親子共學空間

工作坊ín-chhōa者:張學謙、蘇凰蘭、黃美華


工作坊使用Agar的MAR撇步:

第階段M「知影毋著」(Mistake),

咱做伙看“浩浩的台語課”kah報告台語流失的狀況;

第階段A「提升意識」(Awareness),

檢討教育體制kah母語流失的關係;

第️階段R「修補破網」(Repair)。

咱就母語是資源kah權利的觀點,

討論按怎克服困難,建立台語學校,

hō͘台語正常化。


歡迎各位有志鬥陣來關心,報名單佇遮 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpGEyzseu5VehxE30v_OdHFa-VxvJrionf8tekziCUHluCOw/viewform?fbclid=IwAR1qNSJawdulX15-D1I9h6F10rKcr59ZshC_tnnysUiqy-Vpb9qz7u-5MCE主辦: #台灣語文學會

協辦:#牽囡仔ê手 行台語ê路

bottom of page