top of page

樂暢親子共學空間3歲矣!


//週年慶試食活動//


樂暢親子共學空間3歲矣!

經過疫情,咱鬥陣行過三年--矣呢! 阮定定咧想, 欲按怎用行動來教囡仔「珍惜」? 珍惜咱ê 土地、咱ê 食物、咱ê 語言, 咱ê 每一工。


感謝 台灣豐禾子協會提供台中194號佮 糙米型ê 圓秫仔。

台中194佮咱平常時佇咧外口食著ê 蓬萊米 無仝款,伊是蓬萊米佮在來米透種, 米ê 型看起來較瘦抽,無像長米遐爾長, 鼻起來有家己特殊ê芳氣,食起來焦鬆, 適合炒飯抑是配醬料做伙食; 升糖指數較低,真適合厝內有咧 控制血糖ê 人。


有一寡人聽著糙米就倒彈, 感覺一定愛浸足久--ê,其實毋免呢! 洗洗咧煮兩擺就解決啊! 這款圓ê 秫米絞做糙米,佮白米濫, 以糙米飯2白飯5,按呢包起來ê飯丸 較袂脹風,提來炒油飯、煮糜嘛真好食喔!


試食活動參加辦法:

1.佇FB這篇留言留話 樂暢好好生活Sinn-li̍t khuài-lo̍k @兩ê 朋友」 2.公開分享這篇po文 3.阮會佇咧5/2樂暢週年彼工抽10位朋友, 會當一人提2包米轉去試食(一包台中194+一包糙米型ê 圓秫仔)


想欲了解佮米有關係ê 訊息佇咧留言遐 歡迎留言佮阮講你佮意食啥物米/中文版/

樂暢親子共學空間3歲了耶!

經過疫情,我們一起走過三年了呢! 常在想要用怎樣的行動來教孩子「珍惜」? 珍惜我們的土地、我們的食物、我們的語言, 我們的每一天。


感謝台灣豐禾子協會提供台中194號和 糙圓糯。 台中194和我們平時在外面吃到的蓬萊米 口感完全不同,是蓬萊米與在來米混育, 米的外觀看起來較細長,又不像長米那麼長, 聞起來有自已獨特的香氣,吃起來的口感乾爽、粒粒分明,適合炒飯或是配醬料一起食用; 升醣指數較低,很適合需要控制血糖的人。


至於糙圓糯有些人聽著糙米就嚇到了, 感覺一定需要浸泡很久,其實不用呢! 洗一洗後煮個兩次就解決!

這款糙圓糯碾成的糙米,和白米混合, 以糙米2白米5,這樣的比例用來包飯糰, 比較不會脹氣,拿來做油飯、煮粥也很好吃喔!


試食活動參加辦法: 1.在FB這篇留言留話 樂暢好好生活Sinn-li̍t khuài-lo̍k @兩位朋友」 2.公開分享這篇po文 3.我們會在5/2樂暢週年這天抽出10位朋友, 一人可以拿2包米回家試吃(一包台中194+一包糙圓糯)


想了解和米有關的訊息請在這裡留言 歡迎留言和我們說說你喜歡什麼米Commenti


bottom of page