top of page

樂珈琲-你今天遠距了嗎?


未來渺茫,此時滿心感謝。

Bī-lâi bông-bông biáu-biáu, tsit-sî muá sim kám-siā.


#最後三堂的台文讀寫 #爸媽加油讚 #母語友善 #樂講台語暢遊世界 #樂暢親子共學空間 #親子友善 #你今天遠距了嗎 #老師好強

bottom of page