top of page

母語家庭生活節


足鬧熱--ê!感謝逐家ê 參與! 感謝 台灣台語路協會 佮遮爾濟攤仔用心準備! 呆呆伙伴 - DaiDai Friends贊助抽獎禮物! 看著足濟母語囡仔!實在足好--ê! 感謝阮ê 好厝邊 財團法人李江却台語文教基金會


後一回 母語家庭生活節 再會!
Comments


bottom of page