top of page

阿卻賞頒獎典禮-<<十粒卵>>


各位朋友,逐家好,

我是樂暢親子共學空間ê頭家,陳育萱。

(噗仔聲Pho̍k-á-siann)

我是一個出租空間ê經營者,嘛是5歲囡仔ê老母。

感謝上帝,我實在真軟弱,本來是無這款才調,

是上帝帶領,願意使用我。我真佮意囡仔,

那佮囡仔鬥陣,我就感覺充滿力量佮希望。


感謝李江卻基金會,我是攏叫伊LKK啦!

感謝LKK入選我ê故事,阮兜有足濟畫本呢!

做夢攏想袂到講,有一工我會當有家己的畫本,

實在真歡喜。


這ê故事叫做(mái-khuh予囡仔來講)

五歲ê紅肉:「十粒卵!」

卵是咱現代生活真好取得ê食材,聽講這馬誠貴,應該後擺就會恢復正常!

《十粒卵》這个故事對細漢囡仔來講,毋但看書、聽故事爾爾,伊是一个真心適,看、聽、聞、食、摸,人類五感攏有照顧著ê故事;

故事內底,有大、細、數字、料理等等無仝款ê元素。


其實對囡仔人來講這寡認知ê物件,

顛倒毋是上重要ê,上蓋重要是耍佮陪伴,

舉阮兜ê例啦!逐粒卵出場ê時陣,

我會抱阮囝踅一輪,那耍那講古,伊真佮意,

我嘛相信這ê故事會當陪伴濟濟家庭,

用台語那耍過生活,這寡感情ê交流,

就是陪伴囡仔成長上好ê養份。


上尾感謝我ê台文老師,阿惠老師

(噗仔聲Pho̍k-á-siann)

是伊教我用無仝款ê新眼光看台灣、學台文,

閣佇咧邊仔一直擛擛擛擛,

一直共我鼓勵這有這寡作品,

這本冊上趣味ê所在,我就先保持秘密,

等待逐家家己去發現,閣ㄧ擺感謝。
Comments


bottom of page