top of page

剪龜仔仙


剪龜仔仙


作者:#陳育萱 (「樂暢親子共學空間」ê頭家 )


對大部份ê都市囡仔來講,in對大自然ê智識、甚至ē-hiáu講ê詞彙lóng khah少,阮做爸母--ê,除了tshuā in參加出外行踏、觀察動物ê活動,mā有愈來愈濟人選擇室內ê課程,透過無仝款主題,就近觀察真正ê動物,了解大自然kap動物ê智識。


Ta̋nn開始ê時tsūn,我對tsit類ê活動有淡薄仔無了解,甚至連對動物園存在ê合理性,lóng有淡薄仔懷疑;lán人類kám真正是「萬物之靈」?有權主宰動物ê死活?原本蹛tī大自然ê動物、蟲thuā,kám應該hông飼tī人工ê環境內底?透過tsia-ê活動,到底是ē hōo動物變做人類ê tshit-thô-mih仔?Iah是ē-tàng hōo參與者koh-khah認bat動物、尊重自然?

有時出去行踏,有時tī室內,就án-ne過三冬;頂個月上課ê老師送我一隻蟲包時期ê剪龜仔,若是肥軟ê雞母蟲我khah ē驚,若是蟲包ê型態,ná像khah ē-tàng接受;本來按算tsit世人除了囡仔啥mi̍h lóng無愛飼ê我,雄雄飼著tsit款「m̄知死活」,完全無了解ê龜仔,囥tī hia一個月lóng suh空氣,m̄免挽娘仔葉,mā m̄免kā伊洗身軀,tshuā伊去散步,啥mi̍h lóng m̄免做!Tse實在kap人類,iah是狗仔有真大ê無仝--neh!若準換做飼囡仔,mài講一個外月無飼,一工無飼試看māi,根本無可能--mah!

剪龜仔本身因為品種無仝,價siàu tuì幾十箍到幾千箍以上--ê lóng有;剪龜仔蹛ê「套房」設備等等價siàu mā是差tsiok濟,一方面是khah好照顧,應該mā是有受著日本bàng-gà ê影響,tsit-má小學生無時行飼娘仔,lóng改飼剪龜仔、鹿角龜。就算「kan-na是剪龜仔」niā-niā,mā ē煩惱無照顧hōo好,剪龜仔ē hōo我飼死--去……。


原來阮leh飼ê tsit種剪龜仔叫兩點赤,是台灣原生種!Tuì名開始,真正用心去了解伊ê特色,應該ài怎樣照顧。變做成蟲了後,猶原是食無濟,tiānn-tiānn bih--起-來、揣無蟲。聽講兩點赤真短命,koh過--幾--個-月就ē死--ah,好禮仔照顧,mā算對伊ē起;逐擺lóng ài特別檢查「死--ah--未?」,lóng bih--起-來,死--ah mā m̄知影--啊!Tsit款hōo人飼大ê剪龜仔,無適合mā bē用得放生,一寡外來種,外型tsiok phānn--ê,真受歡迎,m̄-koh若是剪龜仔飛--去,iah是飼主烏白放,對原生種iah是對規个環境lóng ē造成負擔,án-ne代誌就大條--ah。

希望避免有人掠龜仔來賣,為著商業利益來生湠,是m̄是beh用買賣ê方式掠龜仔來飼,lán應該ē-tàng家己判斷思考;自從飼剪龜仔了後,我對蟲仔ê態度有一寡改變,伊ê壽命hiah短,飼了無好勢,隨時ē提早去做仙,hōo我koh-khah珍惜kap囡仔鬥陣ê日子,就算有tang-tsūn tsiok忝,總有一工阮ē分開。Tsit-má看著蟮尪仔、lâ-giâ等等ê生物,我lóng ē先了解--一-下,tse是啥mi̍h?有毒--無?避免囡仔看著蟲thuā lóng直接kā拍--死,感謝tsit隻兩點赤來到阮兜,確實是有促進性命教育、環境教育無m̄-tio̍h!


---------------


#剪龜仔仙 本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 349期,2023年4月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)

郵政劃撥:19021486

戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2 華南銀行士林分行活儲

戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。


Comments


bottom of page