top of page

樂講臺語-爸媽加油讚系列 臺語讀寫活動


親愛的妳(你),照顧孩子辛苦了! 跟孩子一起共讀過阿却賞經典繪本像:《鳥仔囝揣媽媽》、《暗mi-moo》、《Tsiâ偷食菜頭粿》、《來𨑨迌》等, 沒有QR code就唸不出來嗎? 秉持愛臺灣、愛臺北、愛護更多孩童的核心精神,樂暢邀請經驗豐富的李江却台語文教基金會執行長陳豐惠老師,教大家臺語讀寫,歡迎原本略具聽說能力的家長或白天有空的朋友一起參加,我們提供親子友善舒適環境,把握機會,錯過可惜!

◆內容大綱: 第一場:臺語文字、基本語詞定義和網路資源介紹。 第二場:臺語羅馬字規則說明。 第三場:常用臺語漢字練習。 第四場:臺語腔口差和文白音簡介。 第五場:臺語文學作品閱讀。 第六場:基礎臺語書寫練習。 大綱僅供參考,內容依參加者適應狀況彈性調整。

◆日期: 第一場2020年12月29日、2021年01月05日、2021年01月12日 第二場2021年01月26日、2021年02月02日、2021年02月09日 第三場2021年02月23日、2021年03月02日、2021年03月09日 第四場2021年03月23日、2021年03月30日、2021年04月06日 第五場2021年04月20日、2021年04月27日、2021年05月04日 第六場2021年05月18日、2021年05月25日、2021年06月08日

◆時間:早上10:00-12:00 ◆地點:樂暢親子共學空間 ◆特色:特別邀請默默耕耘母語文化近三十年, 李江却台語文教基金會執行長—陳豐惠老師。 老師說,每堂內容都不同,要寫回家作業喔! 十八堂上完打通臺語任督二脈, 順便交朋友,精緻小團體最親切! 本活動是為成人設計, 為維護活動品質不建議帶孩童參加, 萬一真的臨時找不到替手,也可以帶著過來,請大家以更寬容友善的態度面對帶著孩子的家庭。 寂寞的帶娃人啊!我們理解妳(你)的難處, 帶小孩就是生活的一部份, 一起來學有趣的臺語文,凝聚更多力量, 將母語傳承給下一代吧! 爸媽的努力是為了愛這片土地, 都是為了愛孩子啊! 要學就學好,夜深人靜記得寫作業喔!

◆活動費用: 每人每場(6小時)1200元 六場全報名優惠價7000元 活動費用不含教材費,有相同教材者, 無需重複購買,教材費開課後再付現即可。

報名方式: 請先私訊確認名額後,兩日內匯款,於匯款完成後填寫匯款回覆單,以利保留名額。

◆關於講師: 陳豐惠,國立台灣師範大學臺灣語文學系碩士,1992年起全心投入臺灣母語復興運動。擔任影視舞台劇台語指導十外冬,指導過如KANO、豔光四射歌舞團、女朋友男朋友、大稻埕、用九柑仔店、春梅、孤味等。 台灣大學兼任台語課程講師。民視台灣學堂〈台語講世事〉節目對談人、公視台語台顧問。

注意事項: 場地費及講師費皆為固定,開課14天前可以全額退費,開課後無法退費,大家一起珍惜資源。

★ 名額有限 歡迎洽詢!★

#共學空間 #出租空間 #歡迎場勘 #親職教育 樂講臺語 暢遊世界 lo̍k Kóng Tâi-gí Thiòng iû sè-kài Line:@lesecondfloor Register maill:lesecondfloor@gmail.com Le Second Floor Kids Studio 樂暢親子共學空間


樂講臺語-爸媽加油讚系列(臺文版)

親愛的妳(你),照顧囡仔辛苦矣! 佮囡仔做伙讀過阿却賞經典繪本,像:《鳥仔囝揣媽媽》、《小隱士想beh有一間厝》、《暗mi-moo》、《Tsiâ偷食菜頭粿?》、《來𨑨迌》等,無QR code敢是就讀袂出來? 堅持疼臺灣、疼臺北、疼閣較濟囡仔的核心精神,樂暢邀請經驗豐富的李江却台語文教基金會執行長陳豐惠老師,教逐家臺語讀寫,歡迎原本就略仔有台語聽、講能力的家長抑是日時仔有閒的朋友做伙參加,阮提供親子友善四是的環境,請把握機會!

◆內容大綱: 第一場:臺語文字、基本語詞定義網路資源介紹 第二場:臺語羅馬字規則說明。 第三場:常用臺語漢字練習。 第四場:臺語腔口差和文白音簡介。 第五場:臺語文學作品閱讀。 第六場:基礎臺語書寫練習。 大綱僅供參考,內容依參加者適應狀況彈性調整。

◆時間:早起時10:00-12:00 ◆地點:樂暢親子共學空間

◆特色: 特別邀請恬恬投入推廣母語文化倚三十年, 李江却台語文教基金會執行長—陳豐惠老師。 老師講,逐節內容攏無仝,轉去厝愛寫作業喔!十八節結業就會拍通臺語任督二脈,順紲交朋友,溫暖小團體上親切! 本活動是為大人設計, 為欲維護活動品質,無建議𤆬囡仔參加, 萬一真正臨時揣無替手,嘛會使𤆬囡仔來,請逐家用閣較寬容、友善的態度面對𤆬囡仔的家庭。 孤單稀微的顧囝人啊!阮理解妳(你)的為難, 𤆬囡仔就是生活的一部份, 做伙來學心適的臺語文,聚集閣較濟力量, 將母語傳予下一代! 爸母的拍拚是為著疼惜這片土地, 攏是為著疼囡仔啊! 欲學就學予好,更深暝靜的時愛會記得寫作業喔!

◆活動費用: 逐人逐場(6點鐘)$1200 六場總報名,優待價$7000 活動費用無包含教材費,有仝款教材者就免買,教材費開課了後才納錢就好。 報名方式: 請先傳私訊確認名額了後,兩日內匯款,匯款完成後填寫匯款回覆單,方便保留名額。

◆講師簡介: 陳豐惠,國立臺灣師範大學臺灣語文學系碩士,1992年起全心投入臺灣母語復興運動。擔任影視舞台劇台語指導十外冬,指導過:KANO、豔光四射歌舞團、女朋友.男朋友、大稻埕、用九柑仔店、春梅、孤味等。台灣大學兼任台語課程講師。民視台灣學堂〈台語講世事〉節目對談人、公視台語台顧問。

注意事項: 場地費佮講師費攏是固定的,開課14工前取消報名,會得全額退錢,開課了後就無法度退錢。請逐家做伙寶惜資源。 ★ 名額有限 歡迎詢問!★

Kommentare


bottom of page